Best Auto Advisors - Inmatriculari si Asigurari Auto
Best Auto Advisors este partenerul ideal pentru parcul de masini al firmei dumneavoastra.
Toate operatiunile frecvente - inmatriculari si radieri de autoturisme, asigurari RCA si
CASCO pentru linistea dumneavoastra, leasing auto - sunt disponibile prin Best Auto Advisors.

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Adunari Generale

Categoria "Adunari Generale" contine un numar de 5 anunturi online publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Adunari Generale" apasa aici.

Adunari Generale Toata tara Convocator Privind Adunarea General Ordinar

Valabil in:
anunturi Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2018
CONVOCATOR
PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROTAN S.A.
Din 20.02.2018
Subsemnatul, Antal István Loránt, cetățean român, născut la data de 19.10.1981, în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. II. Rákóczi Ferenc nr. 41, jud. Harghita, identificat cu CI seria HR nr. 283317, eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 19.08.2008, CNP 1811019194050, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al PROTAN S.A., societate pe acțiuni de naţionalitate română, cu sediul în Bucureşti, str. Tăbăcarilor nr. 6-10, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/2367/1991, EUID: ROONRC.J40/2367/1991, cod unic de înregistrare: 368356 („Societatea”), în conformitate cu Actul constitutiv al Societății şi cu dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, prin prezenta, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PROTAN S.A. în ziua de 27.03.2018, ora 10:30, la sediul secundar al Societăţii, situat în Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77, Corp E, parter, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 20.03.2018, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
Ordinea de zi:
1)Revocarea din funcţia de membru al Consiliului de Administrație (administrator) al Societăţii şi, pe cale de consecinţă, radierea din registrul comerțului din această funcție (inclusiv din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație), a dlui. Antal István Loránt.
2)Numirea în funcția de administrator al Societății, respectiv de membru al Consiliului de Administrație al Societății, a dlui. Pántya Szabolcs, cetățean maghiar, cu mandat valabil până la 18.05.2019; Consiliul de Administrație al Societății urmând a fi compus din: dl. Gyetvai Imre, dl. Dr. Bényi Szabolcs Tamás și dl. Pántya Szabolcs.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar Societatea va răspunde întrebărilor adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul secundar al Societăţii, situat în Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77, Corp E, parter, sector 1, sau transmise prin orice alte mijloace care să ateste primirea acestora de către Societate, la adresa anterior menționată (cu confirmare de primire).
Documente și informaţii suplimentare cu privire la persoana propusă pentru funcția de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul secundar al Societăţii, situat în Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77, Corp E, parter, sector 1, începând cu data publicării Convocatorului, între orele 9:00-16:00, numai în zilele lucrătoare (lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul secundar al Societății, putând fi consultată şi completată de către acționari, la cerere, în condițiile legii).
Participarea se va face pe baza prezentării actului de identitate și, după caz, pentru votul prin reprezentare, a împuternicirii speciale în condiţiile art. 125 din Legea societăţilor nr. 31/1991 (depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare).
În situaţia în care la prima convocarea nu se îndeplinesc condiţiile de legale privind cvorumul, următoarea adunarea generală ordinară este convocată pentru ziua următoare, la data de 28.03.2018, cu aceeași ordine de zi, aceeaşi oră şi acelaşi loc de desfăşurare.
Președintele Consiliului de Administrație al Protan S.A.
Antal István Loránt
Servicii Best Auto Advisors
Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Argus HR

Full Imobiliare


Situri partenere:

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunt online pe 20 de bloguri

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Top Publicitate - catalog de firme din domeniul publicitatii si anunturi online